क्र.सं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं. भुक्तानी पाउने व्यक्ति रकम कैफियत